• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

2020.GADĀ PLĀNOTA ZVANU IELAS SAVIENOJUMA AR LĪVZEMES IELU IZBŪVE

2019.gada 12.decembrī Salaspils novada dome pieņēma lēmumu par atklāta iepirkuma konkursa "Zvanu ielas savienojuma ar Līvzemes ielu izbūve Salaspilī" izsludināšanu. Zvanu ielas posma izbūve paredzēta uzņēmējdarbības veicināšanai, jo nodrošinās kravas autotransporta ērtāku piekļuvi pie zemes gabaliem ar funkcionālo zonējumu “Jauktas centru apbūves teritorija” un “Rūpnieciskās apbūves teritorija”. Šobrīd šajā teritorijā darbojās trīs uzņēmumi, bet teritorijas attīstības potenciāls ir daudz lielāks, jo tuvumā atrodas daudzi brīvi zemes gabali, t.sk. pašvaldībai piederoši. Vienlaicīgi tiks veikta autotransporta plūsmas novirzīšana no blīvi apdzīvotas savrupmāju apbūves teritorijas Gaismas ielā, jo turpmāk rūpnieciskās apbūves teritorijai un jauktas centru apbūves teritorija piekļuve tiks nodrošināta arī no Līvzemes ielas.